DEFRA là gì? Nghĩa của từ defra

DEFRA là gì?

DEFRA“Department for Environment, Food and Rural Affairs” trong tiếng Anh.

DEFRA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DEFRA“Department for Environment, Food and Rural Affairs”.

Department for Environment, Food and Rural Affairs: Bộ Môi trường, Thực phẩm và Các vấn đề Nông thôn.
Vương quốc Anh.

Giải thích ý nghĩa của DEFRA

DEFRA có nghĩa “Department for Environment, Food and Rural Affairs”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Môi trường, Thực phẩm và Các vấn đề Nông thôn”.