DELT là gì? Nghĩa của từ delt

DELT là gì?

DELT“Dual Ended Line Testing” trong tiếng Anh.

DELT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DELT“Dual Ended Line Testing”.

Dual Ended Line Testing: Kiểm tra đường dây kết thúc kép.

Giải thích ý nghĩa của DELT

DELT có nghĩa “Dual Ended Line Testing”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm tra đường dây kết thúc kép”.