DEPSECDEF là gì? Nghĩa của từ depsecdef

DEPSECDEF là gì?

DEPSECDEF“Deputy Secretary of Defense” trong tiếng Anh.

DEPSECDEF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DEPSECDEF“Deputy Secretary of Defense”.

Deputy Secretary of Defense: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DEPSECDEF

DEPSECDEF có nghĩa “Deputy Secretary of Defense”, dịch sang tiếng Việt là “Thứ trưởng Bộ Quốc phòng”.