DERA là gì? Nghĩa của từ dera

DERA là gì?

DERA“British Defence Evaluation and Research Agency” trong tiếng Anh.

DERA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DERA“British Defence Evaluation and Research Agency”.

British Defence Evaluation and Research Agency: Cơ quan Nghiên cứu và Đánh giá Quốc phòng Anh.
1995-2001.

Giải thích ý nghĩa của DERA

DERA có nghĩa “British Defence Evaluation and Research Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Nghiên cứu và Đánh giá Quốc phòng Anh”.