DES là gì? Nghĩa của từ des

DES là gì?

DES“Deep Ecliptic Survey” trong tiếng Anh.

DES là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DES“Deep Ecliptic Survey”.

Deep Ecliptic Survey: Khảo sát về hệ sinh thái sâu.

Giải thích ý nghĩa của DES

DES có nghĩa “Deep Ecliptic Survey”, dịch sang tiếng Việt là “Khảo sát về hệ sinh thái sâu”.