DFID là gì? Nghĩa của từ dfid

DFID là gì?

DFID“UK Department for International Development” trong tiếng Anh.

DFID là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DFID“UK Department for International Development”.

UK Department for International Development: Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh.
DfID.

Giải thích ý nghĩa của DFID

DFID có nghĩa “UK Department for International Development”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh”.