DFM là gì? Nghĩa của từ dfm

DFM là gì?

DFM“Dynamic Flowgraph Methodology” trong tiếng Anh.

DFM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DFM“Dynamic Flowgraph Methodology”.

Dynamic Flowgraph Methodology: Phương pháp lưu đồ động.

Một số kiểu DFM viết tắt khác:

Discrete Field Model: Mô hình trường rời rạc.

Giải thích ý nghĩa của DFM

DFM có nghĩa “Dynamic Flowgraph Methodology”, dịch sang tiếng Việt là “Phương pháp lưu đồ động”.