DFSP là gì? Nghĩa của từ dfsp

DFSP là gì?

DFSP“Dermatofibrosarcoma protuberans” trong tiếng Anh.

DFSP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DFSP“Dermatofibrosarcoma protuberans”.

Dermatofibrosarcoma protuberans: Dermatofibrosarcoma protuberans.

Giải thích ý nghĩa của DFSP

DFSP có nghĩa “Dermatofibrosarcoma protuberans”, dịch sang tiếng Việt là “Dermatofibrosarcoma protuberans”.