DG là gì? Nghĩa của từ dg

DG là gì?

DG“Data General” trong tiếng Anh.

DG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DG“Data General”.

Data General: Dữ liệu chung.

Một số kiểu DG viết tắt khác:

Director General: Tổng giám đốc.

Dei gratia: Dei gratia.
tiếng Latinh, "bởi ân điển của Chúa".

Giải thích ý nghĩa của DG

DG có nghĩa “Data General”, dịch sang tiếng Việt là “Dữ liệu chung”.