ĐHDL là gì? Nghĩa của từ đhdl

ĐHDL là gì?

ĐHDL“Đại học dân lập” trong tiếng Việt.

ĐHDL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐHDL“Đại học dân lập”.

Đại học dân lập.

Giải thích ý nghĩa của ĐHDL

ĐHDL có nghĩa “Đại học dân lập” trong tiếng Việt.