ĐHHB là gì? Nghĩa của từ đhhb

ĐHHB là gì?

ĐHHB“Đại học Hồng Bàng” trong tiếng Việt.

ĐHHB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐHHB“Đại học Hồng Bàng”.

Đại học Hồng Bàng.

Giải thích ý nghĩa của ĐHHB

ĐHHB có nghĩa “Đại học Hồng Bàng” trong tiếng Việt.