ĐHKTCN là gì? Nghĩa của từ đhktcn

ĐHKTCN là gì?

ĐHKTCN“Đại học Kỹ thuật Công nghệ” trong tiếng Việt.

ĐHKTCN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐHKTCN“Đại học Kỹ thuật Công nghệ”.

Đại học Kỹ thuật Công nghệ.

Giải thích ý nghĩa của ĐHKTCN

ĐHKTCN có nghĩa “Đại học Kỹ thuật Công nghệ” trong tiếng Việt.