DHL là gì? Nghĩa của từ dhl

DHL là gì?

DHL“Dalsey, Hillblom, and Lynn” trong tiếng Anh.

DHL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DHL“Dalsey, Hillblom, and Lynn”.

Dalsey, Hillblom, and Lynn: Dalsey, Hillblom và Lynn.
dịch vụ chuyển phát nhanh.

Giải thích ý nghĩa của DHL

DHL có nghĩa “Dalsey, Hillblom, and Lynn”, dịch sang tiếng Việt là “Dalsey, Hillblom và Lynn”.