DHRA là gì? Nghĩa của từ dhra

DHRA là gì?

DHRA“DoD Human Resources Activity” trong tiếng Anh.

DHRA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DHRA“DoD Human Resources Activity”.

DoD Human Resources Activity: Hoạt động Nguồn nhân lực DoD.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DHRA

DHRA có nghĩa “DoD Human Resources Activity”, dịch sang tiếng Việt là “Hoạt động Nguồn nhân lực DoD”.