DHS là gì? Nghĩa của từ dhs

DHS là gì?

DHS“Du học sinh” trong tiếng Việt, “U.S. Department of Homeland Security” trong tiếng Anh.

DHS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DHS“Du học sinh”, “U.S. Department of Homeland Security”.

Du học sinh.

U.S. Department of Homeland Security: Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DHS

VIỆT NGỮ.

DHS có nghĩa “Du học sinh” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

DHS có nghĩa “U.S. Department of Homeland Security”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ”.