DHSS là gì? Nghĩa của từ dhss

DHSS là gì?

DHSS“UK Department of Health and Social Security” trong tiếng Anh.

DHSS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DHSS“UK Department of Health and Social Security”.

UK Department of Health and Social Security: Bộ Y tế và An sinh xã hội Vương quốc Anh.

Giải thích ý nghĩa của DHSS

DHSS có nghĩa “UK Department of Health and Social Security”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Y tế và An sinh xã hội Vương quốc Anh”.