DIAC là gì? Nghĩa của từ diac

DIAC là gì?

DIAC“Department of Immigration and Citizenship” trong tiếng Anh.

DIAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DIAC“Department of Immigration and Citizenship”.

Department of Immigration and Citizenship: Bộ Nhập cư và Quốc tịch.
Úc.

Giải thích ý nghĩa của DIAC

DIAC có nghĩa “Department of Immigration and Citizenship”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Nhập cư và Quốc tịch”.