DIC là gì? Nghĩa của từ dic

DIC là gì?

DIC“Design Island Centre” trong tiếng Anh.

DIC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DIC“Design Island Centre”.

Design Island Centre: Trung tâm Design Island.
DiC, máy tính thường được sử dụng trong một tình huống giảng dạy.

Giải thích ý nghĩa của DIC

DIC có nghĩa “Design Island Centre”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Design Island”.