DICASS là gì? Nghĩa của từ dicass

DICASS là gì?

DICASS“DIrectional Command Activated Sonobuoy System” trong tiếng Anh.

DICASS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DICASS“DIrectional Command Activated Sonobuoy System”.

DIrectional Command Activated Sonobuoy System: Hệ thống Sonobuoy kích hoạt lệnh DIrectional.

Giải thích ý nghĩa của DICASS

DICASS có nghĩa “DIrectional Command Activated Sonobuoy System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống Sonobuoy kích hoạt lệnh DIrectional”.