DIME là gì? Nghĩa của từ dime

DIME là gì?

DIME“Dense Inert Metal Explosive” trong tiếng Anh.

DIME là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DIME“Dense Inert Metal Explosive”.

Dense Inert Metal Explosive: Chất nổ kim loại trơ dày đặc.

Giải thích ý nghĩa của DIME

DIME có nghĩa “Dense Inert Metal Explosive”, dịch sang tiếng Việt là “Chất nổ kim loại trơ dày đặc”.