DIMM là gì? Nghĩa của từ dimm

DIMM là gì?

DIMM“Dual In-line Memory Module” trong tiếng Anh.

DIMM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DIMM“Dual In-line Memory Module”.

Dual In-line Memory Module: Mô-đun bộ nhớ trong dòng kép.
điện toán.

Giải thích ý nghĩa của DIMM

DIMM có nghĩa “Dual In-line Memory Module”, dịch sang tiếng Việt là “Mô-đun bộ nhớ trong dòng kép”.