DIN là gì? Nghĩa của từ din

DIN là gì?

DIN“Drug Identification Number” trong tiếng Anh.

DIN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DIN“Drug Identification Number”.

Drug Identification Number: Số Nhận dạng Thuốc.
Yêu cầu tiếp thị thuốc của Canada.

Một số kiểu DIN viết tắt khác:

Deutsches Institut für Normung: Deutsches Institut für Normung.
tiếng Đức, "Viện tiêu chuẩn hóa Đức".

Giải thích ý nghĩa của DIN

DIN có nghĩa “Drug Identification Number”, dịch sang tiếng Việt là “Số Nhận dạng Thuốc”.