DINKY là gì? Nghĩa của từ dinky

DINKY là gì?

DINKY“Double Income, No Kids Yet” trong tiếng Anh.

DINKY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DINKY“Double Income, No Kids Yet”.

Double Income, No Kids Yet: Thu nhập gấp đôi, chưa có trẻ em.

Giải thích ý nghĩa của DINKY

DINKY có nghĩa “Double Income, No Kids Yet”, dịch sang tiếng Việt là “Thu nhập gấp đôi, chưa có trẻ em”.