DIR là gì? Nghĩa của từ dir

DIR là gì?

DIR“Defence Industrial Research” trong tiếng Anh.

DIR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DIR“Defence Industrial Research”.

Defence Industrial Research: Nghiên cứu Công nghiệp Quốc phòng.

Giải thích ý nghĩa của DIR

DIR có nghĩa “Defence Industrial Research”, dịch sang tiếng Việt là “Nghiên cứu Công nghiệp Quốc phòng”.