DIS là gì? Nghĩa của từ dis

DIS là gì?

DIS“Defence Intelligence Staff” trong tiếng Anh.

DIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DIS“Defence Intelligence Staff”.

Defence Intelligence Staff: Nhân viên Tình báo Quốc phòng.

Một số kiểu DIS viết tắt khác:

Defense Investigative Service: Cơ quan Điều tra Quốc phòng.
Hoa Kỳ.

Distributed Interactive Simulation: Mô phỏng tương tác phân tán.

Draft International Standard: Dự thảo tiêu chuẩn quốc tế.
ISO.

Giải thích ý nghĩa của DIS

DIS có nghĩa “Defence Intelligence Staff”, dịch sang tiếng Việt là “Nhân viên Tình báo Quốc phòng”.