DISCOM là gì? Nghĩa của từ discom

DISCOM là gì?

DISCOM“Division Support Command” trong tiếng Anh.

DISCOM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DISCOM“Division Support Command”.

Division Support Command: Bộ tư lệnh hỗ trợ.

Giải thích ý nghĩa của DISCOM

DISCOM có nghĩa “Division Support Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ tư lệnh hỗ trợ”.