DISH là gì? Nghĩa của từ dish

DISH là gì?

DISH“Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis” trong tiếng Anh.

DISH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DISH“Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis”.

Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis: Tăng tiết xương vô căn lan tỏa.

Giải thích ý nghĩa của DISH

DISH có nghĩa “Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis”, dịch sang tiếng Việt là “Tăng tiết xương vô căn lan tỏa”.