DIV là gì? Nghĩa của từ div

DIV là gì?

DIV“Dhivehi language” trong tiếng Anh.

DIV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DIV“Dhivehi language”.

Dhivehi language: Ngôn ngữ Dhivehi.
mã ISO 639-2: div.

Giải thích ý nghĩa của DIV

DIV có nghĩa “Dhivehi language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Dhivehi”.