ĐKKH là gì? Nghĩa của từ đkkh

ĐKKH là gì?

ĐKKH“Đăng ký kết hôn” trong tiếng Việt.

ĐKKH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐKKH“Đăng ký kết hôn”.

Đăng ký kết hôn.

Giải thích ý nghĩa của ĐKKH

ĐKKH có nghĩa “Đăng ký kết hôn” trong tiếng Việt.