ĐKVN là gì? Nghĩa của từ đkvn

ĐKVN là gì?

ĐKVN“Điền kinh Việt Nam” trong tiếng Việt.

ĐKVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐKVN“Điền kinh Việt Nam”.

Điền kinh Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của ĐKVN

ĐKVN có nghĩa “Điền kinh Việt Nam” trong tiếng Việt.