DL là gì? Nghĩa của từ dl

DL là gì?

DL“Du lịch” trong tiếng Việt, “Dexter's Laboratory” trong tiếng Anh.

DL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DL“Du lịch”, “Dexter's Laboratory”.

Du lịch.

Dexter's Laboratory: Phòng thí nghiệm của Dexter.

Giải thích ý nghĩa của DL

VIỆT NGỮ.

DL có nghĩa “Du lịch” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

DL có nghĩa “Dexter's Laboratory”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng thí nghiệm của Dexter”.