DLA là gì? Nghĩa của từ dla

DLA là gì?

DLA“U.S. Defense Logistics Agency” trong tiếng Anh.

DLA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DLA“U.S. Defense Logistics Agency”.

U.S. Defense Logistics Agency: Cơ quan Hậu cần Quốc phòng Hoa Kỳ.

Một số kiểu DLA viết tắt khác:

Dental Laboratories Association: Hiệp hội các phòng thí nghiệm nha khoa.

Giải thích ý nghĩa của DLA

DLA có nghĩa “U.S. Defense Logistics Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Hậu cần Quốc phòng Hoa Kỳ”.