DLIR là gì? Nghĩa của từ dlir

DLIR là gì?

DLIR“Depot-Level Inspection and Repair” trong tiếng Anh.

DLIR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DLIR“Depot-Level Inspection and Repair”.

Depot-Level Inspection and Repair: Kiểm tra và sửa chữa cấp kho.

Giải thích ý nghĩa của DLIR

DLIR có nghĩa “Depot-Level Inspection and Repair”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm tra và sửa chữa cấp kho”.