DLPFC là gì? Nghĩa của từ dlpfc

DLPFC là gì?

DLPFC“DorsoLateral PreFrontal Cortex” trong tiếng Anh.

DLPFC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DLPFC“DorsoLateral PreFrontal Cortex”.

DorsoLateral PreFrontal Cortex: Vỏ não trước bên sau.

Giải thích ý nghĩa của DLPFC

DLPFC có nghĩa “DorsoLateral PreFrontal Cortex”, dịch sang tiếng Việt là “Vỏ não trước bên sau”.