DLPMC là gì? Nghĩa của từ dlpmc

DLPMC là gì?

DLPMC“DorsoLateral PreMotor Cortex” trong tiếng Anh.

DLPMC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DLPMC“DorsoLateral PreMotor Cortex”.

DorsoLateral PreMotor Cortex: Vỏ não trước bên sau.

Giải thích ý nghĩa của DLPMC

DLPMC có nghĩa “DorsoLateral PreMotor Cortex”, dịch sang tiếng Việt là “Vỏ não trước bên sau”.