ĐLTP là gì? Nghĩa của từ đltp

ĐLTP là gì?

ĐLTP“Điện lực thành phố” trong tiếng Việt.

ĐLTP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐLTP“Điện lực thành phố”.

Điện lực thành phố.

Giải thích ý nghĩa của ĐLTP

ĐLTP có nghĩa “Điện lực thành phố” trong tiếng Việt.