ĐMN là gì? Nghĩa của từ đmn

ĐMN là gì?

ĐMN“Đá mỹ nghệ” trong tiếng Việt.

ĐMN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐMN“Đá mỹ nghệ”.

Đá mỹ nghệ.

Giải thích ý nghĩa của ĐMN

ĐMN có nghĩa “Đá mỹ nghệ” trong tiếng Việt.