DMPA là gì? Nghĩa của từ dmpa

DMPA là gì?

DMPA“Defense Medical Programs Activity” trong tiếng Anh.

DMPA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DMPA“Defense Medical Programs Activity”.

Defense Medical Programs Activity: Hoạt động của Chương trình Y tế Quốc phòng.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DMPA

DMPA có nghĩa “Defense Medical Programs Activity”, dịch sang tiếng Việt là “Hoạt động của Chương trình Y tế Quốc phòng”.