DMPFC là gì? Nghĩa của từ dmpfc

DMPFC là gì?

DMPFC“DorsoMedial PreFrontal Cortex” trong tiếng Anh.

DMPFC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DMPFC“DorsoMedial PreFrontal Cortex”.

DorsoMedial PreFrontal Cortex: DorsoMedial PreFrontal Cortex.

Giải thích ý nghĩa của DMPFC

DMPFC có nghĩa “DorsoMedial PreFrontal Cortex”, dịch sang tiếng Việt là “DorsoMedial PreFrontal Cortex”.