DMPK là gì? Nghĩa của từ dmpk

DMPK là gì?

DMPK“Drug Metabolism and Pharmacokinetics” trong tiếng Anh.

DMPK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DMPK“Drug Metabolism and Pharmacokinetics”.

Drug Metabolism and Pharmacokinetics: Chuyển hóa thuốc và Dược động học.

Giải thích ý nghĩa của DMPK

DMPK có nghĩa “Drug Metabolism and Pharmacokinetics”, dịch sang tiếng Việt là “Chuyển hóa thuốc và Dược động học”.