DMSO là gì? Nghĩa của từ dmso

DMSO là gì?

DMSO“Dimethyl sulfoxide” trong tiếng Anh.

DMSO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DMSO“Dimethyl sulfoxide”.

Dimethyl sulfoxide: Dimetyl sulfoxit.

Một số kiểu DMSO viết tắt khác:

U.S. Defense Modeling & Simulation Office: Văn phòng Mô phỏng & Mô hình Quốc phòng Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DMSO

DMSO có nghĩa “Dimethyl sulfoxide”, dịch sang tiếng Việt là “Dimetyl sulfoxit”.