DN là gì? Nghĩa của từ dn

DN là gì?

DN“Doanh nghiệp” trong tiếng Việt, “Deacon” trong tiếng Anh.

DN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DN“Doanh nghiệp”, “Deacon”.

Doanh nghiệp.

Deacon: Phó tế.

Một số kiểu DN viết tắt khác:

Doanh nhân.

Giải thích ý nghĩa của DN

VIỆT NGỮ.

DN có nghĩa “Doanh nghiệp” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

DN có nghĩa “Deacon”, dịch sang tiếng Việt là “Phó tế”.