ĐNÁ là gì? Nghĩa của từ đná

ĐNÁ là gì?

ĐNÁ“Đông Nam Á” trong tiếng Việt.

ĐNÁ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐNÁ“Đông Nam Á”.

Đông Nam Á.

Giải thích ý nghĩa của ĐNÁ

ĐNÁ có nghĩa “Đông Nam Á” trong tiếng Việt.