DNM là gì? Nghĩa của từ dnm

DNM là gì?

DNM“Defence Nuclear Material” trong tiếng Anh.

DNM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DNM“Defence Nuclear Material”.

Defence Nuclear Material: Vật liệu hạt nhân quốc phòng.

Giải thích ý nghĩa của DNM

DNM có nghĩa “Defence Nuclear Material”, dịch sang tiếng Việt là “Vật liệu hạt nhân quốc phòng”.