DNS là gì? Nghĩa của từ dns

DNS là gì?

DNS“Domain name system” trong tiếng Anh.

DNS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DNS“Domain name system”.

Domain name system: Hệ Thống Tên Miền.

Giải thích ý nghĩa của DNS

DNS có nghĩa “Domain name system”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ Thống Tên Miền”.