DNTP là gì? Nghĩa của từ dntp

DNTP là gì?

DNTP“deoxyribonucleotide triphosphate” trong tiếng Anh.

DNTP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DNTP“deoxyribonucleotide triphosphate”.

deoxyribonucleotide triphosphate: deoxyribonucleotide triphosphat.
dNTP.

Giải thích ý nghĩa của DNTP

DNTP có nghĩa “deoxyribonucleotide triphosphate”, dịch sang tiếng Việt là “deoxyribonucleotide triphosphat”.