DOD là gì? Nghĩa của từ dod

DOD là gì?

DOD“U.S. Department of Defense” trong tiếng Anh.

DOD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DOD“U.S. Department of Defense”.

U.S. Department of Defense: Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DOD

DOD có nghĩa “U.S. Department of Defense”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ”.