DODD là gì? Nghĩa của từ dodd

DODD là gì?

DODD“U.S. Department of Defense Directive” trong tiếng Anh.

DODD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DODD“U.S. Department of Defense Directive”.

U.S. Department of Defense Directive: Chỉ thị của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.
DoDD.

Giải thích ý nghĩa của DODD

DODD có nghĩa “U.S. Department of Defense Directive”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ thị của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ”.