DOHC là gì? Nghĩa của từ dohc

DOHC là gì?

DOHC“Dual-OverHead-Cam engine” trong tiếng Anh.

DOHC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DOHC“Dual-OverHead-Cam engine”.

Dual-OverHead-Cam engine: Động cơ Dual-OverHead-Cam.

Giải thích ý nghĩa của DOHC

DOHC có nghĩa “Dual-OverHead-Cam engine”, dịch sang tiếng Việt là “Động cơ Dual-OverHead-Cam”.