DOI là gì? Nghĩa của từ doi

DOI là gì?

DOI“Digital Object Identifier” trong tiếng Anh.

DOI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DOI“Digital Object Identifier”.

Digital Object Identifier: Bộ nhận dạng đối tượng kỹ thuật số.

Một số kiểu DOI viết tắt khác:

U.S. Department of the Interior: Bộ Nội vụ Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DOI

DOI có nghĩa “Digital Object Identifier”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ nhận dạng đối tượng kỹ thuật số”.